Ancient Taoism in Contemporary

Management Training & Martial Art

MARTRIX ORG.

Get your feeling working!

Ontdek de wijsheid van Lao-Tzu's leringen over leiderschap en harmonie. Leer hoe oude samenlevingen in pure eenvoud en balans leefden.


LAO-TZU SPRAK

In de verre Oudheid ademden echte mensen yin en yang, en bewonderden alle levende wezens hun deugdzaamheid, waar door ze vredig samenleefden. In die tijd was het leiderschap verborgen, waardoor er vanzelf zuivere eenvoud ontstond.

De zuivere eenvoud was nog niet verloren gegaan, zodat ontelbare wezens heel ontspannen waren, Uiteindelijk raakte de samenleving in verval.

Ten tijde van Fu Hsi zag men de eerste tekenen van welbewuste inspanning; alle mensen stonden op het punt hun geest van onschuld te verliezen en bewust het universum te begrijpen. Hun deugden waren gecompliceerd en niet verenigd. Aangekomen in de tijd waarin Shen-nung en Huang Ti het land regeerden en kalenders opstelden om met yin en yang te harmoniseren, stonden nu alle mensen rechtop en torsten ze bewust de last van het kijken en luisteren. Daarom waren zij weliswaar ordelijk maar niet harmonisch.Later, in de samenleving ten tijde van de Shang-Yin dynasties gingen de mensen genoegen scheppen in dingen en deze begeren, en werd het verstand door uiterlijkheden verleid.

Nan tzu, Lao Tzu drieluik

Het wezenlijke leven verloor zijn werkelijkheid, Eenmaal in de Chou dynastie aangekomen, hebben we de zuiverheid bezoedeld en onze eenvoud verloren; we verlaten de Weg en streven naar kunstmatige waarden, waardoor gevaarlijke eigenschappen ontstaan. De loten van vernuft en geslepenheid zijn uitgelopen, men bedient zich van cynische geleerdheid om wijsheid voor te wenden, men bedient zich van valse kritiek om de massa te intimideren, men bedient zich van uitweidingen over poëzie en proza om roem en eer te oogsten. lederen probeert met kennis en kunde erkenning te verwerven binnen de samenleving en verliest de algemene bron als basis; daarom zijn er in de samenleving mensen die hun natuurlijke leven verliezen. Dit verval betrof een geleidelijk proces, dat zich lange tijd heeft voortgezet. Wat complete mensen daarom moeten leren, is hun wezenlijke natuur terug te brengen tot niet-zijn en hun geest te laten zweven in ruimtelijkheid. De kennis van de wereldlijken elimineert hun inherente deugden en verkleint hun wezenlijke natuur; terwijl ze zich innerlijk ongerust maken over hun gezondheid, gebruiken ze geweld en een overdaad aan sluwheid om zich op te winden over naam en eer. Dit is iets wat complete mensen niet doen. Wat de inherente deugd elimineert is zelfbewustzijn; wat de wezenlijke natuur doet krimpen is het afsluiten van zijn levende creativiteit.

Als mensen compleet zijn vergewissen ze zich van de betekenis van leven en dood, en begrijpen ze de patronen van glorie en eerloosheid. Zelfs al prijst de hele wereld hen, dan schenkt hun dat geen extra aanmoediging; en al verwerpt de hele wereld hen, het houdt hen niet tegen.

Ze hebben de sleutel verworven van de ultieme Weg.


LAO-TZU SPRAK

Zij die doelbewust beleefdheidsvormen nastreven, polijsten de menselijke natuur en vervlakken hun gevoelens; hun ogen kunnen begerig naar iets zijn, maar ze worden door maatregelen bedwongen; hun harten kunnen verzot op iets zijn, maar ze worden door beleefdheidsvormen ingeperkt. Hun gedrag is terughoudend en ingeperkt, nederig en onderdanig; vet vlees eten ze niet, en heldere wijn drinken ze niet. Uiterlijk zijn ze beperkt in hun optreden, innerlijk zijn ze bezorgd om hun deugden, en zo drukken ze de harmonie tussen yin en yang de kop in en remmen ze hun gevoelens van het leven zelf. Daarom blijven ze hun hele leven trieste mensen. Waarom? Omdat ze verbieden wat ze verlangen zonder door te dringen tot de wortel van het waarom van hun verlangen. Ze mijden dat waarvan ze genieten zonder te achterhalen waarom ze genieten. Dit is alsof je wilde dieren opsluit zonder het hek dicht te doen; proberen hen van eerzucht te weerhouden is alsof je probeert de krachtige stroom van een rivier met je handen te stoppen. Daarom zegt men dat je ogen openen en je zaken regelen nog niet betekent dat je je hele leven veilig bent.Beleefdheidsvormen belemmeren gevoelens en blokkeren verlangens; door jezelf met plichtsbesef te beteugelen, zelfs al zijn je emoties en je hart verstikt en gekneveld, en lijden je lichaam en natuur honger en dorst, blijf je jezelf dwingen met de gedachte van noodzaak, zodat je nooit een volkomen natuurlijk leven kunt leiden.

Beleefdheidsvormen kunnen mensen hun verlangens niet afnemen, maar kunnen ze wel onderdrukken; muziek kan mensen hun plezier niet ontnemen, maar kan ze wel remmen. Zelfs al maak je iedereen zo bang voor straf dat men niet durft te stelen, hoe valt dat te vergelijken met er zorg voor te dragen dat men geen enkel verlangen heeft tot stelen?

We weten dan ook dat zelfs de inhaligen datgene weigeren waarvan ze weten dat het van geen nut is, en dat zelfs de pretentielozen niet in staat zullen zijn datgene te weigeren waar van ze weten dat het nuttig is.

De reden dat mensen hun land verliezen, door anderen om het leven komen en de hele wereld tot spot worden, blijkt altijd weer hebzucht te zijn. Als je weet dat een waaier in de winter en een leren jas in de zomer van geen nut voor je zijn, zal alles in stof en vuil veran-deren, Wanneer je heet water gebruikt om een ketel van de kook af te brengen, zal hij alleen maar des te meer gaan koken; zij die het wezen van de zaak begrijpen, verwijderen eenvoudig het vuur.

LAO-TZU SPRAK

Heldere sereniteit en vreugdevolle harmonie zijn de menselijke essentie; normen en richtlijnen zijn regelaars van zaken. Wanneer je de menselijke essentie kent, ontwikkel je jezelf spontaan zonder haar geweld aan te doen.

Wanneer je je zaken weet te regelen, dan zullen je handelingen niet chaotisch zijn.

Een richtlijn uitgeven die zich eindeloos verspreidt, allen in een orgaan verenigt - dit heet het hart.

De wortel zien en daardoor de takken kennen, zich aan het ene houden en daarmee op het veelvuldige reageren - dit heet kunst. De reden kennen waarom je leeft, waar je bent, weten waarheen je gaat wanneer je ergens heengaat, weten van welke middelen je afhankelijk bent wanneer je werkt, weten wanneer je op moet houden wanneer je handelt - dit heet de Weg.

Wat anderen aanzet je te loven en te prijzen als hoogstaand en wijs, is mentale kracht. Wat anderen aanzet je te verachten en te loochenen, is mentale dwaling.

Wanneer woorden van de mond zijn uitgegaan, kan men niet voorkomen dat ze anderen bereiken.

Daden waartoe in de nabije omgeving de aanzet werd gegeven, kan men niet verhinderen een grote draagwijdte te hebben.

Werk is moeilijk te volbrengen en gemakkelijk teniet te doen; roem is moeilijk te vestigen en gemakkelijk achterhaald.

Gewone mensen maken zich nooit bezorg om lichte kwetsuren en onbeduidende kleinigheden, tot deze tot grote problemen uitgroeien.Wanneer er onheil komt, zijn het de mensen zelf die het hebben teweeggebracht. Wanneer er geluk komt, zijn het de mensen zelf die het vervolmaken.

Onheil en geluk komen door dezelfde poort, winst en verlies komen uit dezelfde buurt.

Tenzij men volkomen helder is, kan men hen niet onderscheiden.

Kennis en gedachten zijn de deur van onheil en geluk, activiteit en rust zijn de spil van winst en verlies. Het is noodzakelijk goed op te letten.

© MartriX org. 2002-2023

Modified

March 2023

Deny

OK

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.